Werkt u alleen? Hebt u personeel in dienst?

Enkele tips voor als zich een arbeidsongeval voordoet.

Dit artikel is niet bedoeld om paniek te zaaien, maar een ongeval is gauw gebeurd.
Laten we samen de verzekeringen en preventiemaatregelen overlopen die u kunnen beschermen:

Werkt u alleen?

Hoeveel krijgt u bij arbeidsongeschiktheid van het ziekenfonds?

In de tabel hieronder ziet u de uitkeringen die u per dag krijgt als u arbeidsongeschikt bent. Deze brutobedragen variëren naargelang uw gezinssituatie en gelden voor het eerste jaar arbeidsongeschiktheid (ook wel primaire arbeidsongeschiktheid genoemd).

Let op: u ontvangt pas vanaf de tweede maand een uitkering.

GezinssituatieBruto-uitkering per dag
Gezinshoofd53,99 EUR
Alleenstaande41,19 EUR
Samenwonende33,13 EUR
Bedragen van toepassing sinds 01.04.2013
Zoals u kunt vaststellen, zijn de uitkeringen beperkt, waardoor uw inkomen in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid een vrije val zal maken.

Met een verzekering Gewaarborgd Inkomen beschermt u uzelf en uw gezin.

Met een verzekering Gewaarborgd Inkomen ontvangt u een rente die uw inkomensverlies (gedeeltelijk) compenseert:
 • Bent u tussen 25 % en 67 % arbeidsongeschikt, dan ontvangt u een rente in verhouding met uw graad van ongeschiktheid.
 • Bent u 67 % arbeidsongeschikt of meer, dan krijgt u een volledige rente uitgekeerd.

Dit product kan afzonderlijk worden afgesloten of opgenomen worden in een individuele levensverzekering. De voorwaarden zijn meestal identiek.

Premiebepaling

De premie voor uw verzekering Gewaarborgd Inkomen wordt bepaald op basis van een aantal criteria:
 • Verzekerde rente: u kunt maximaal 80 % van uw inkomen verzekeren.
 • Leeftijd: hoe jonger u bent bij de onderschrijving van de verzekering, hoe lager de premie zal zijn.
 • Beroep.
 • Gezondheidstoestand en levensstijl.
 • Eigenrisicotermijn: hoe langer deze termijn, hoe lager de premie zal zijn.
 • Soort rente: u kunt kiezen voor een constante rente, een rente die jaarlijks toeneemt of een rente die jaarlijks toeneemt tijdens de duur van het schadegeval.
 • Dekking uitsluitend in geval van ziekte, of in geval van ziekte en ongevallen (uitsluitend in privésituaties of alle ongevallen).
 • Dekking in geval van gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid of enkel voor volledige arbeidsongeschiktheid.
 • Duur van de dekking: hoe langer de dekking loopt, hoe hoger de premie zal zijn.

Fiscaal voordeel

Bent u zelfstandige, dan kunt u de premies van uw verzekering Gewaarborgd Inkomen volledig aftrekken als beroepskost. De uitgekeerde rentes worden belast als vervangingsinkomen.

Medische formaliteiten

Afhankelijk van uw leeftijd en de verzekerde rente is het mogelijk dat u een medische vragenlijst moet invullen vóór de onderschrijving van het contract. Sommige verzekeraars zullen u eveneens vragen om een dokter te raadplegen voor een medisch onderzoek.

Wachttijd of eigenrisicotermijn

Doorgaans bevat uw polis Gewaarborgd Inkomen een eigenrisicotermijn, dit is de periode waarin u geen uitkering krijgt van uw verzekeraar.

Stel dat uw verzekering voorziet in een eigenrisicotermijn van 1 maand.
 • Als u langer dan 1 maand arbeidsongeschikt bent, ontvangt u rente vanaf de eerste dag van de tweede maand.

Bepaalde verzekeraars passen eveneens een zogenaamde Engelse vrijstelling toe.
 • In dat geval ontvangt u, met terugwerkende kracht, een rente vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid, op voorwaarde dat die arbeidsongeschiktheid langer duurt dan de eigenrisicotermijn.

Een voorbeeld

Uw verzekering bevat een Engelse vrijstelling van 1 of 2 maanden. Als u gedurende 3 maanden arbeidsongeschikt bent, dan ontvangt u vanaf de derde maand een rente. Uw verzekeraar zal u echter ook, met terugwerkende kracht, de rente voor de eerste twee maanden uitkeren.

Bent u slechts 1 of 2 maanden arbeidsongeschikt, dan krijgt u geen vergoeding.

Gevaarlijke hobby’s

Als u gevaarlijke hobby's hebt zoals bungeespringen of diepzeeduiken, dan is het belangrijk om ons daarvan op de hoogte te brengen. Sommige verzekeraars rekenen hiervoor een bijpremie aan.

Bescherming van de omzet en de vaste kosten van uw vennootschap

Naast uw inkomensverlies heeft u er ook belang bij de continuïteit van uw vennootschap te waarborgen tijdens de periode waarin u afwezig bent door ziekte of een ongeval. Daarom kunt u ook de omzet van uw vennootschap of de vaste kosten ervan verzekeren.

Wat indien u door een ongeval moet opgenomen worden in het hospitaal?

U valt als zelfstandige terug op de normale RIZIV-tussenkomsten. Daardoor kunnen u zowel kamer-als ereloonsupplementen aangerekend worden, zeker als u kiest voor een eenpersoonskamer in het ziekenhuis. Heel wat zelfstandigen vinden dat noodzakelijk, omdat ze vanuit het ziekenhuis via smartphone of portable hun beroepsactiviteit zoveel mogelijk willen opvolgen. En dat is natuurlijk niet zo evident vanop een gemeenschappelijke kamer. Vandaar de noodzaak aan een hospitalisatieverzekering.

Een arbeidsongeval?

Hebt u werkelijk een verzekering Gewaarborgd Inkomen nodig als zelfstandige? Kunt u niet terugvallen op de verplichte arbeidsongevallenverzekering die u voor uw personeel hebt afgesloten?

 _ Neen, dat kan niet! De arbeidsongevallenverzekering geldt enkel voor uw werknemers, niet voor uzelf. Wel kunt u bij bepaalde verzekeraars een aanvullende waarborg onderschrijven, zodat uzelf ook verzekerd bent. Houd er wel rekening mee dat een arbeidsongevallenverzekering tussenkomt bij een ongeval maar niet bij een ziekte.

Hebt u personeel in dienst?

In dat geval bent u wettelijk verplicht om een verzekering tegen arbeidsongevallen af te sluiten.

Wat is een arbeidsongeval?

Niet elk ongeval dat zich voordoet tijdens de werkuren is een arbeidsongeval. Het moet gaan om een ongeval dat zich tijdens en door het werk voordoet en wordt veroorzaakt door een plotse gebeurtenis die een letsel veroorzaakt.

Het ongeval dat zich voordoet op de normale weg naar en van het werk wordt ook beschouwd als een arbeidsongeval.

Verplichte verzekering tegen arbeidsongevallen

Elke werkgever in België is verplicht om voor zijn werknemers een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten.
 • Als u personeel in dienst hebt en u sluit geen arbeidsongevallenverzekering af, zal u van rechtswege aangesloten zijn bij het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) en moet u een bijdrage betalen.
 • Als één van uw werknemers het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval, zal het Fonds hem of haar vergoeden en vervolgens de schade op u verhalen.

Wat is verzekerd?

De verzekering tegen arbeidsongevallen:
 • vergoedt de kosten voor medische verzorging, prothesen en verplaatsingen,
 • keert een vergoeding uit voor inkomensverlies in geval van tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid of bij overlijden.

De vergoeding wordt berekend op basis van het brutoloon van de werknemer. Het is echter belangrijk om te weten dat het loon, voor de berekening van de vergoeding, wordt begrensd tot een maximaal jaarloon (wettelijk plafond). De inkomsten van de werknemers die een hoger loon ontvangen zullen dus gevoelig dalen als ze arbeidsongeschikt zijn door een arbeidsongeval. De vergoeding die zij ontvangen wordt immers berekend op een loon dat lager ligt dan hun werkelijke loon. U kunt dit vermijden door het deel van het loon dat het wettelijk plafond overschrijdt, ook te verzekeren.

In geval van hospitalisatie

Bij hospitalisatie ten gevolge van een arbeidsongeval voorziet de polis arbeidsongevallen in de terugbetaling van de tweepersoonskamer. Wilt u uw werknemers een kleine extra geven, dan kunt u hen via een hospitalisatieverzekering ook toegang geven tot de eenpersoonskamer. Een extralegaal voordeel dat zeer gegeerd is bij werknemers: de kosten bij een opname ten gevolge van ziekte, zwangerschap en privé-ongeval worden dan ook volledig terugbetaald ongeacht de keuze van het kamertype.

Wie is verzekerd?

Alle werknemers zijn verzekerd.

 • Als u een beroep doet op zelfstandige medewerkers, moet u dit uitdrukkelijk aangeven en moet u voor deze medewerkers een afzonderlijke aanvullende verzekering afsluiten.
 • Uitzendkrachten vallen onder de arbeidsongevallenverzekering van het uitzendkantoor.
 • Als bedrijfsleider bent u zelf niet gedekt door de arbeidsongevallenverzekering. Hiervoor kunt u een individuele ongevallenverzekering afsluiten.

Een ongeval op de weg van of naar het werk: wat nu?

In de laatste 15 jaar is het aantal arbeidsongevallen sterk gedaald. Toch zien we in dezelfde periode een lichte stijging van het aantal ongevallen op de weg van en naar het werk.
Voorzichtigheid is geboden, zowel voor u als uw medewerkers. Hieronder vindt u alvast enkele nuttige tips om te delen: hoe kunnen we ongevallen vermijden, en als er dan toch één gebeurt, wat doen we dan?

Preventietips

 • Kies een veilig vervoermiddel. Het openbaar vervoer is het veiligste.
 • Vertrek op tijd. Hierdoor zal de verkeershinder minder stress opleveren.
 • Alcohol en drugs in het verkeer zijn uit den boze!
 • Tweewielers hebben de zwaarste ongevallen. Het is erg belangrijk om gezien te worden: zorg voor goede, niet-verblindende verlichting en draag fluorescerende kledij. Een geschikte helm beperkt eventuele letsels, ook als fietser. Ook is het belangrijk je snelheid aan te passen, vooral in bochten en bij nat (en glad) weer.
 • Met de auto bewaar je voldoende afstand om veilig te kunnen stoppen. Draag ook altijd je gordel. En ook voor autobestuurders geldt: pas je snelheid aan in functie van het verkeer en de weersomstandigheden!
 • Ook op het openbaar vervoer gebeuren ongevallen. Neem bij het op- en afstappen van trein, tram of bus steeds de handgreep vast tot je helemaal binnen of buiten bent. Houd je ook vast als je binnen recht moet staan.
  Onthoud ook het gezegde ‘beter laat dan nooit’: wanneer het geluidssignaal weerklinkt voor het sluiten van de deuren, probeer dan niet meer in of uit het voertuig te springen. Dat is trouwens verboden! Ook is het verboden om de veiligheidslijn op het perron te overschrijden tot de trein, metro of tram volledig stilstaat, en om de sporen over te steken.
 • Bent u te voet? Kijk dan uit voor putjes en hindernissen op de weg. Houd je bij het oversteken aan wat je als kind hebt geleerd: eerst naar links kijken, dan naar rechts. Die regel lijkt kinderachtig, maar heel wat voetgangers laten zich verrassen wanneer ze deze regel negeren! Houd je daarom ook aan het verkeersreglement en reken niet te veel op je voorrang als voetganger…

Toch een ongeval op de weg van of naar het werk? Lees hier wat je moet doen.

Naast de eventuele medische verzorging is er het verzekeringsaspect. Een ongeval op de weg van en naar het werk is gedekt door de arbeidsongevallenverzekering, op voorwaarde het op de normale weg naar het werk gebeurt en voldoet aan de definitie van een arbeidsongeval.

De stappen die je moet doorlopen:
 • doe op tijd (binnen de 8 dagen) een aangifte bij de verzekeringsmaatschappij;
 • toon aan dat het om een plotse gebeurtenis gaat;
 • toon aan dat er een letsel bestaat;
 • toon aan dat het feit gebeurde op het normale traject van de door de werkgever gekende verblijfplaats naar de arbeidsplaats en omgekeerd.
In het begrip ‘normaal’ zijn zowel de plaats als het tijdstip belangrijk. Een verantwoorde omweg of een oponthoud wordt eventueel aanvaard. Bewijsmiddelen (bv. een getuigenverklaring) kunnen belangrijk zijn voor de aanvaarding van het ongeval (er is geen wettelijk vermoeden).

Hebt u nog vragen? Aarzel niet en neem contact met mij op!